Matt Tries to Apologise to Lavi Netball Champion Sarah Senini...

It was awkward

;